Perşembe , 14 Aralık 2017
Güncel
Anasayfa / off-Topic / Din / İstihare Duası

İstihare Duası

İstihare Namazı, İstihare Duası, İstihare Duası Meali

Selamün Aleyküm Arkadaşlar

Bugünkü konumuz İstihare olacak. İstihare duasını sizlere vermeden önce istihare namazı hakkında bilgi vereceğim. İnşaallah siz de http://www.duagunlugu.com adresini arkadaşlarınızla paylaşarak bizlere destek olunuz.

Bildiğiniz gibi insan sabahleyin evden çıkınca karşısına ne geleceğini bilmeden yaşar. Hayat arkadaşının kim olacağını, nerde öleceğini, ne zaman işe gireceğini gibi konuları bilemez. Ama bu aciz insanın önünde sürekli iki seçenek vardır. Ya şer olan yolu seçecek ya da hayra yönelcek. Fakat Kur’an-ı Kerim’de de buyurulduğu gibi:

“Savaş, hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Gerçi o size hoş gelmez, fakat olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa o, hakkınızda hayırlıdır. Olur ki, siz birşeyi seversiniz; ama o, sizin hakkınızda bir fenalıktır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

(Bakara – 216)

biz hayrın hangisi olduğunu her zaman bilemeyiz. İşte bu gibi durumlarda Ezel-i ilim sahibi olan hakiki Alim olan Allah’ın ilmine başvurmak gerekir. Bunun yolu da sünnette belirtildiği gibi İstihare namazıdır.

İstihare Namazı Hakkındaki Hadisler

“Allaha istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.”

“İstihare eden zarara düşmez.”

“Allah’ım bana hayır ver ve benim için hayırlı olanı seç.(Rasulullah bir iş yapacağı zaman böyle dua ederdi)

Kütüb-i Sitte, cilt 9 s. 388

Buhari, Tecrid-i Sarih, cilt 4, 598. hadis

Tirmizi cilt 1, 478. hadis

Riyaz’üs Salihin.cilt 2, s.128, 718. hadis

İstihare Namazı Nasıl Kılınır ?

Bir iş yapılmak istenildiğinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber, Ashab-ı kirama önemli işlerinde istihâreye başvurmalarını telkin buyurdu. Câbir (r.a)’den şöyle dediği nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.s) bütün işlerinde, Kur’an’dan sure öğretir gibi istihâreyi de öğreterek şöyle derdi: “Sizden biriniz bir ise niyetlendiği zaman farzın dışında iki rekât namaz kılsın ve şöyle desin: “Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi” (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344).

İstihare duasının anlamı: “Allah’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur”

Sa’d b. Ebi Vakkas’tan, Resulullah (a.s)’in şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Âdem oğlunun Allah’tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir. Allah’ın hükmüne razı olması da saâdetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah’ın hükmüne razı olmaması da, Âdemoğlunun bedbahtlığındandır” (Ahmed b. Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15).

İstihâreden önce veya sonra, gerekli istişareler yapılır ve o iş hakkında karar verilir Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “İş konusunda onlarla istişare yap. İstişareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah’a dayan ve güven” (Ali İmrân, 3/159). İstihare hadisi İbn Mes’ud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir, Ebû Saîd, el-Hudrî, Sa’d b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmiş, bu rivayetleri senetleriyle birlikte, Buhârî, şârihi Aynî, “Umdetu’l-Kâri” adlı şerhinde tek tek zikredilmiştir. Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır.

Enes b. Mâlik’ten gelen rivayet istihâreyi teşvik eder. Bu hadîs şöyledir: “İstihare yapan kimse hüsrâna uğramaz, istihare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma düşmez” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Ankara 1985, IV, 135).

İstihâre namazında nelerin okunacağı hadisle sabit değilse de, birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmüştür. Nevevî bunu müstehab görür. İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereğinden İhya’da söz etmiştir. İbn Ömer’in şöyle dediği nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.s)’i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı. Gazzâlî’nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüğü söylenebilir.

İstihare namazından sonra, istihare duası okunur ve istenilen şeye niyet edilerek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır. Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir. Çünkü Hz. Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettiği, hatta Enes b. Malik’e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduğu nakledilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 142, 143).

İstihâre, iyiliği veya kötülüğü kestirilemeyen bir iş hakkında sözkonusu olur. Hayırlı ve sevaplı olduğu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz. İstihâre namazı, kerâhat vakitleri dışında her zaman kılınabilir. Çünkü hadiste vakit belirtilmemiştir.

İstihare Duası Arapça Orjinal Metin

109_1 (1)

İstihare Duası Latince

“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. “

İstihare Duası Türkçe Meali

“Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.”

Cihan KÜSMEZ Kimdir ?

Makalelerinin Toplam Okunma Sayısı: 2.349.337


2002 yılında başladığım yazı hayatıma ilk önce 2007 yılında blogspot ile devam ederken daha sonra 2009 yılında Wordpress ile devam ettim. 2009'dan bu yana Cihan Blog'ta yazmaktayım. Yazılım, Diziler ve Sosyal Medya ağırlıklı yazıların yanı sıra güncel konular ile ilgili yazılar da yazmaktayım.
 • sultan turgut

  Selamün aleyküm…Bilindiği üzere içinden çıkamadığımız önemli ve hayırlı işlerde öncelikle işin ehli olan bize doğru bir şekilde yön vereceğine inandığımız kişilerle istişare edilmelidir.Eğer yapılan istişarede bir sonuca ulaşılamışsa istihare namazı kılınır ve yatılır.admine bu paylaşımından dolayı teşekkür ediyorum..allah razı olsun…Çok açıklayıcı ve net olmuş kardeşim..dua ile vesselam…

 • kedi

  Allah razi olsun.Istihare namazini cok güzel acikladiniz,insan karar vermede zorluk cektiginde süphesiz Allah sikintigi aninda kularina kolaylik vermistir, kararsiz anlarinda sonunu hayir ser oldugunu bilmeyen konularda niyetini yapip kilanan namazdan sonra rüyasinda görür .Bana cok faydasi oldu..

 • Anonymous

  dua için teşekkürler allah razıolsun inşallah duamız bizlere şifa verir

 • Kadir

  selamün aleyküm,
  peki bu duayı ezberleyip de mi okuyacağız? yoksa dökümandan okuyarak da olur mu?

 • Anonymous

  sayın yetkililer sitenizden duanın mealini okudum lakin orada telafuz ettiğiniz..- hayırlı olduğunu biliyorsn, diye yazdığınız kısım fazla iyi niyetinizle yazdığınızı biliyorum ama orda biliyorsan tümcesi insanlar için geçerlidir haşa Allah için yazılması doğru değildir. ne olacaktı orada allahım benim için hayırlı ise.. şeklinde en doğrusu olurdu. dikkatinize sunarım. faruk

 • muhammed

  allah razı olsun bu arada şimdiden hayırlı ramazanlar

 • birsen

  Adem baba dan Hava anneden olan butun kardeslerime candan selam.ALLAH rizasi icin bize dua edin,ALLAHa emannet olun kardeslerim

 • merve

  biliyorsan biraz yanlis degilmi Allah bilir

 • Anonymous

  şu tercümeyi ya doğru yapın yada yapmayın ne demek "biliyorsan" "ki biliyorsun olacak"

 • Anonymous

  Sizden biriniz bir iş yapmayı tasarladığı zaman, farzdan başka iki rekat namaz kılsın, sonra şöyle desin:
  'Allah'ım! Ben, senin ilmin gereğince senden hayır istiyorum ve senin kudretinle senden kuvvet istiyorum. Senin büyük fazlından diliyorum: çünkü senin gücün her şey'e yeter, benim gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben bilmem ve sen bütün gaybları kemal üzere bilensin. Allah'ım !Eğer bu ( düşündüğüm….) iş, dinim hakkında, yaşayışım ve işimin akıbeti hakkında hayırlıysa, onu bana kolaylaştır, sonra bu işte bana bereket ver. Yok eğer bu iş benim dinim için, yaşayışım için, işimin akıbeti için kötüyse, onu benden çevir, beni de ondan çevir. Hayır nerde ise onu bana takdir buyur, sonra beni ona razı kıl' "

 • Anonymous

  ALLAH bütün mümin müslimanlardan razi olsun Ali yildirim almanyadan saygi ve sevgiyle selam olsun degerli kardeslerim

 • Anonymous

  selamun aleyküm admın arkadaşım. şimdi dikkatimi çekti yada okunmuyormu bilmiyorum ama… ''emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi'' yazılmış ama arapçasında da da ''emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî (ev gâle) âcili emrî ve âcilihi… diye yazıyor. şimdi nasıl okumam gerek ???
  degirmenci.ilhan@gmail.com bu hesabıma bilgi vermeni önemle rica ederim.. saygılarımla…

 • Anonymous

  arapcasında (summe) ardını bıh yazıyo.turkce mealı (sume) dıye yazılmıs

 • Anonymous

  Neler kaybetti insan Kul'a kul olmak ugruna..Ah bır erebılseydık YARATAN'A Kul olmanın şuuruna…